Emisje, CO2 » Polska i Indie – nie tylko o smogu

Polska i Indie – nie tylko o smogu

9 Paź 2018 Możliwość komentowania Polska i Indie – nie tylko o smogu została wyłączona Share 'Polska i Indie – nie tylko o smogu' on Facebook Share 'Polska i Indie – nie tylko o smogu' on Email Share 'Polska i Indie – nie tylko o smogu' on Print Friendly

Jestem zaszczycony, że mogę kontynuować rozpoczętą osiemnaście lat temu współpracę. Jest to najdłużej funkcjonujące porozumienie, jakie zawarliśmy w tym zakresie – mówił Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski, witając gości w centrali NIK w Warszawie. – Podpisane zostało ono w 2000 roku przez ówczesnego Kontrolera i Audytora Generalnego Indii pana Vijay Krishna Shunglu i jednego z moich poprzedników, ówczesnego Prezesa Izby pana Janusza Wojciechowskiego, który obecnie jest polskim przedstawicielem w Europejskim Trybunale Obrachunkowym – kontynuował Prezes Kwiatkowski.

Prezes NIK krótko przypomniał także, że podczas wcześniejszych seminariów rozmawiano m.in. o kontrolach informatycznych (2015) i kontroli budżetowej (2016), a ostatnie seminarium poświęcone było Celom Rozwoju Zrównoważonego Agendy ONZ 2030. – Szczególnie interesujący jest temat ostatni, ponieważ jest to zupełnie nowa agenda i zupełnie nowe cele. Nowa jest też rola Najwyższych Organów Kontroli: stałe monitorowanie i przegląd wdrażania w poszczególnych krajach, zgodnie z jednym z priorytetów Planu Strategicznego INTOSAI na lata 2017-2022 i oczekiwaniami ONZ wobec INTOSAI – mówił Krzysztof Kwiatkowski.

Delegacje Najwyższej Izby Kontroli i Urzędu Kontrolera i Audytora Generalnego Indii

18. Seminarium polsko-indyjskie. Delegacje Najwyższej Izby Kontroli i Urzędu Kontrolera i Audytora Generalnego Indii

Główną częścią warszawskiej wizyty kontrolerów z Indii były zajęcia warsztatowe, poświęcone metodyce kontroli, opracowywaniu i analizie wyników oraz budowaniu informacji pokontrolnych. Prowadzący warsztaty Dyrektor Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji NIK Sławomir Grzelak skoncentrował się na kontrolach dotyczących obszaru gospodarki. Podzielił przeprowadzone przez Izbę kontrole na trzy grupy: pierwsza obejmowała kontrole spółek Skarbu Państwa, druga kontrole prywatyzacyjne, trzecia zaś – kontrole bezpieczeństwa energetycznego.

Goście szczególnie interesowali się rezultatami kontroli dot. wykorzystania środków publicznych przez przedsiębiorców na innowacje, badania i rozwój.

W raporcie pokontrolnym NIK przypomniała wówczas stanowisko ekonomistów, którzy oceniają, że innowacje oraz badania i rozwój (B+R) stanowią jedne z najważniejszych elementów budujących konkurencyjność nowoczesnych gospodarek. Dlatego też kontrolerzy zwrócili uwagę, że środki finansowe zamiast na projekty o wysokim potencjale innowacyjnym zbyt często przeznaczane są na przedsięwzięcia o znikomym znaczeniu dla gospodarki.

Warsztaty dot. kontroli gospodarczych

18. Seminarium polsko-indyjskie. Warsztaty dot. kontroli gospodarczych.

Polska obecnie stosuje około 60 instrumentów finansowego wsparcia publicznego przeznaczonych bezpośrednio lub pośrednio na rozwój innowacji oraz badań i rozwoju w przedsiębiorstwach. Są to przede wszystkim fundusze z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), która  dysponuje środkami unijnymi z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG), środkami własnymi oraz środkami budżetowymi. Kolejnym dysponentem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), które wspiera politykę naukową naukowo-techniczną i innowacyjną państwa. W ramach samorządów wsparcia na innowacje mogą udzielać urzędy marszałkowskie ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych – szeroko i szczegółowo przedstawiał tło tego obszaru prowadzący warsztaty Dyrektor Departamentu Gospodarki.

Przed przyjazdem do Warszawy najwyżsi rangą kontrolerzy z Indii odwiedzili Delegaturę NIK w Krakowie.Szczególnie zainteresowani byli praktycznymi aspektami funkcjonowania Izby i Delegatury. Pytali m.in. o podział zadań kontrolnych pomiędzy Centralą a delegaturami, o kontrole koordynowane i raporty końcowe, a także o kwestie związane z procedurą realizacji zadań kontrolnych, w tym kontroli wykonania zadań.

Seminarium polsko - indyjskie. Wizyta robocza w Delegaturze NIK w Krakowie

Podpis: 18. Seminarium polsko-indyjskie. Wizyta robocza w Delegaturze NIK w Krakowie.

Krakowscy gospodarze spotkania, z Dyrektor Jolantą Stawską na czele przedstawili najciekawsze raporty z kontroli krajowych koordynowanych przez krakowską delegaturę w ostatnich latach. Duże zainteresowanie gości wzbudziła aktywność Delegatury w obszarze współpracy międzynarodowej, a szczególnie ostatni projekt: współkoordynowanie międzynarodowej kontroli jakości powietrza w Europie. Przedstawiciele indyjskiego NOK-u dopytywali także o wyniki krajowej kontroli ochrony powietrza i wyrazili duże zainteresowanie przygotowywaną anglojęzyczną wersją raportu.

Współpraca Najwyższej Izby Kontroli z Urzędem Kontrolera i Audytora Generalnego Indii (Office of the Comptroller & Auditor General of India / CAG) rozwija się nie tylko na szczeblu bilateralnym, ale także w ramach Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli INTOSAI. Czterodniowe seminarium było 18. tego typu spotkaniem. Pierwsze wspólne polsko-indyjskie seminarium odbyło się w Indiach w 2000 r. Od tej pory seminaria odbywają się na przemian w obu krajach i poświęcone są różnym tematom, m.in. kontrolom w środowisku IT, międzynarodowym standardom kontroli ISSAI, czy polityce medialnej.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Źródło: Najwyższa Izba Kontroli

Wpis został opublikowany 9 Paź 2018 w następujących kategoriach: Emisje, CO2, News. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Partner działu

"Nowa Energia" wspiera

Newsletter

Warto zobaczyć