News » Ogłoszenie kolejnych w 2018 r. aukcji na sprzedaż energii…

Ogłoszenie kolejnych w 2018 r. aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE

3 Paź 2018 Możliwość komentowania Ogłoszenie kolejnych w 2018 r. aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE została wyłączona Share 'Ogłoszenie kolejnych w 2018 r. aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE' on Facebook Share 'Ogłoszenie kolejnych w 2018 r. aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE' on Email Share 'Ogłoszenie kolejnych w 2018 r. aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE' on Print Friendly

Prezes URE ogłosił kolejne – w 2018 r. – aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE. Ogłoszenia o aukcji opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki zawierają informacje o typie oraz parametrach danej aukcji, a także informację o miejscu i sposobie składania ofert z uwzględnieniem możliwości wykorzystania funkcji systemu, o którym mowa w art. 78 ust. 6 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Obecnie ogłoszone aukcje odbędą się w dniach 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19 i 20 listopada br.zgodnie z obowiązującymi przepisami i w oparciu o zasady ustalone w ramach Regulaminu aukcji, który jest dostępny na stronie internetowej URE. Aukcje będą prowadzone z wykorzystaniem funkcji Internetowej Platformy Aukcyjnej, na której wytwórcy zamierzający przystąpić do aukcji mogą zakładać swoje konta i rejestrować instalacje, dla których będą składane oferty.

W ogłoszonych aukcjach będą mogli wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii, którzy uzyskali zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji, o którym mowa w art. 76 ust. 1 tej ustawy dla:

 1. instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW:
  • wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na lądzie;
  • wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego;
 1. instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW:
  • wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów;
  • wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków;
  • wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż pozyskany ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków;
  • stanowiących dedykowane instalacje spalania biomasy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
  • stanowiących układy hybrydowe, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
  • stanowiących instalacje termicznego przekształcania odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
  • stanowiących dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego;
 2. instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW:
  • wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów;
  • wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków;
  • wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż pozyskany ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków;
  • stanowiących dedykowane instalacje spalania biomasy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
  • stanowiących układy hybrydowe, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
  • stanowiących instalacje termicznego przekształcania odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
  • stanowiących dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego;
 3. instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW:
  • wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na lądzie;
  • wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego;
 4. instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW:
  • wykorzystujących wyłącznie biopłyny;
  • wykorzystujących wyłącznie hydroenergię;
  • wykorzystujących wyłącznie energię geotermalną;
  • wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na morzu;
 5. instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej,
 6. instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW:
  • wykorzystujących wyłącznie biopłyny;
  • wykorzystujących wyłącznie hydroenergię;
  • wykorzystujących wyłącznie energię geotermalną;
  • wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na morzu;
 7. instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej.

W jednej Aukcji Wytwórca może wysłać więcej niż jedną ofertę, jeśli oferty te dotyczą różnych Instalacji OZE należących do tego samego Wytwórcy, spełniających parametry danej aukcji. W przypadku, gdy w sesji danej aukcji zostaną złożone mniej niż 3 oferty, spełniające wymagania określone w ustawie OZE, aukcja nie zostanie przeprowadzona.

Uwaga!!!

Przypominamy, iż zgodnie z zasadami składania ofert w aukcjach przeprowadzanych w roku 2018 oferta złożona w aukcji wiąże uczestnika aukcji i NIE MOŻE ZOSTAĆ ZMODYFIKOWANA ANI WYCOFANA, co wynika z art. 11 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 7 czerwca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1276). Szczególną staranność zachować zatem należy na etapie wprowadzania poszczególnych wartości do formularza oferty IPA.

Prosimy Państwa o uważne wprowadzanie danych obejmujących zwłaszcza:

 • cenę sprzedaży oferowanej energii,
 • ilość energii oferowanej do sprzedaży – z uwzględnieniem podziału na poszczególne lata kalendarzowe,
 • wartość pomocy inwestycyjnej oraz
 • cenę skorygowaną.

Aukcję wygrywają uczestnicy aukcji, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej pomniejszoną o kwotę podatku od towarów i usług, których oferty łącznie nie przekroczyły 100% wartości lub ilości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii określonej w ogłoszeniu o aukcji
i 80% ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi złożonymi ofertami. W przypadku, gdy kilku uczestników aukcji zaoferuje taką samą cenę sprzedaży energii elektrycznej, wówczas oferty te szeregowane są według kolejności ich wysłania.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z zatwierdzonym w dniu 12 września br. Regulaminem aukcji oraz informacjami publikowanymi na stronie internetowej urzędu w sekcji poświęconej aukcyjnemu systemowi wsparcia.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Wpis został opublikowany 3 Paź 2018 w następujących kategoriach: News, OZE. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć