News » I kwartał 2018 r. w Polenergii

I kwartał 2018 r. w Polenergii

18 maja 2018 Możliwość komentowania I kwartał 2018 r. w Polenergii została wyłączona Share 'I kwartał 2018 r. w Polenergii' on Facebook Share 'I kwartał 2018 r. w Polenergii' on Email Share 'I kwartał 2018 r. w Polenergii' on Print Friendly

Polenergia S.A. („Polenergia”) największa polska prywatna, pionowo zintegrowana grupa energetyczna przedstawiła łączny rachunek zysków i strat za pierwszy kwartał 2018 r. Przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 747 mln PLN, skorygowana EBITDA 39 mln PLN, a skorygowany zysk netto 2,5 mln PLN.

– 747 mln PLN przychodów ze sprzedaży w i kwartale 2018 r.;
– 39 mln PLN wyniku skorygowanego EBITDA w I kwartale 2018 r.;
– 2,5 mln PLN skorygowanego zysku netto w I kwartale 2018 r.;
– 28,1 % skorygowana marża EBITDA w I kwartale 2018 r. (bez segmentu obrotu);
– 31,4 % produktywności farm wiatrowych w I kwartale 2018 r.;
– Pozyskanie strategicznego partnera do realizacji projektów morskich farm wiatrowych na Bałtyku.

Wydarzeniem pierwszego kwartału 2018 r., które zdecydowanie pozytywnie wpłynęło na cały rynek odnawialnych źródeł energii w Polsce było podpisanie przez Polenergię porozumienia z Equinor (dawny Statoil) dotyczącego sprzedaży połowy udziałów w morskich farmach wiatrowych Polenergia Bałtyk II i Polenergia Bałtyk III o łącznej mocy 1 200 MW. W niespełna dwa miesiące od podjęcia współpracy zrealizowane zostały dwa warunki zawieszające: zarejestrowano podwyższenie kapitału oraz pozyskano zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na transakcję. Spełnienie tych warunków umożliwia podpisanie już 22 maja 2018 r. właściwej umowy inwestycyjnej z Equinor.

– Otworzyliśmy nowy rozdział w historii polskiego systemu elektroenergetycznego. Pozyskanie przez Polenergię tak renomowanego partnera, którym jest Equinor okazało się jakże potrzebnym impulsem dla całego rynku energii odnawialnej. Działania Polenergii, a także innych kluczowych graczy na tym rynku sprawiają, że rosną szanse na realizację morskich projektów wiatrowych. Dodatkowo działania podejmowane przez ustawodawcę zmierzające w kierunku przywrócenia stanu obowiązującego przed przyjęciem ustawy w 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, a także zapowiedź aukcji dla nowych farm wiatrowych oraz zatwierdzenie przez URE regulaminu rynku mocy, dają szanse na dalszy stabilny rozwój Grupy w horyzoncie najbliższych lat – stwierdza Jacek Głowacki, Prezes Zarządu Polenergii.

Polenergia przygotowuje do udziału w aukcjach projekty farm wiatrowych na lądzie w Dębsku, Szymankowie, Kostomłotach oraz w Piekle o łącznej mocy 185 MW. Są to projekty w końcowej fazie dewelopmentu i mają pozwolenie na budowę. Spółka pozyskała też prawa do gruntów i przygotowuje do udziału w aukcji projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy 40 MW. Przygotowuje też do realizacji projekt budowy i eksploatacji elektrowni biomasowej o mocy 31 MW, przyłączonej do sieci energetycznej. W roku 2017 projekt otrzymał ostateczne pozwolenie na budowę wraz linią wyprowadzającą moc do sieci Tauron. W drugim kwartale 2018 r. planowane jest uzyskanie decyzji URE o dopuszczeniu do aukcji (prekwalifikacja). Spółka dopuszcza możliwość pozyskania
inwestora zainteresowanego zakupem tego projektu przed aukcją lub po wygranej aukcji. W segmencie Dystrybucji realizacja wdrożonego w 2016 roku programu inwestycyjnego przebiega zgodnie z harmonogramem. Grupa opracowuje nowy plan inwestycyjny na lata 2019-2022. Początek tego roku stał pod znakiem gorszej wietrzności. Segment farm wiatrowych wyprodukował blisko 169 GWh energii elektrycznej. Było to o 4% mniej niż przed rokiem. Średnia wydajność dla całego sektora w Polsce wyniosła w pierwszym kwartale 2018 roku 27,4% Jednak Polenergia wciąż znacząco przekraczała produktywność całej branży wiatrowej uzyskując 31,4 %.

– Mimo, iż produkcja farm wiatrowych okazała się niższa niż przed rokiem, to wynik skorygowanej EBITDA tego segmentu okazał się lepszy w porównaniu z pierwszym kwartałem 2017 r. Wciąż utrzymujemy wysoką produktywność naszych farm wiatrowych. To efekt zastosowanych nowoczesnych technologii, bardzo dobrej lokalizacji projektów i pracy doświadczonego zespołu technicznego. Dlatego wciąż osiągamy wyższe poziomy produkcji od średniej rynkowej – dodaje Jacek Głowacki, kierujący pracami zarządu Polenergii.

W pierwszym kwartale utrzymał się wzrostowy trend na rynku zielonych certyfikatów. Od dołka cenowego odnotowanego w połowie 2017 r. ich wycena wzrosła aż o 200%. Średnia wartość zielonych certyfikatów w I kwartale 2018 r. osiągnęła poziom 63 PLN/MWh, podczas gdy w pierwszym kwartale 2017 r. był to poziom 35 PLN/MWh. Daleko jednak do poziomów notowanych dwa lata temu. W I kwartale 2016 r. średnia cena zielonych certyfikatów sięgała 114,5 PLN/MWh. Analizując wyniki Polenergii uzyskane w pierwszych trzech miesiącach 2018 r. na uwagę zasługuje 5% wzrost przychodów ze sprzedaży w porównaniu z I kwartałem 2017 roku. Wynik na poziomie 747 mln PLN, to efekt wyższych przychodów ze sprzedaży segmentu obrotu, energetyki wiatrowej i konwencjonalnej. Skorygowany wynik EBITDA w omawianym okresie wyniósł 38,9 mln PLN i był niższy o 3,6 mln PLN w porównaniu z ubiegłym rokiem, głównie za sprawą niższej marży na handlu energią elektryczną w segmencie obrotu spowodowaną negatywną wyceną kontraktów w portfelu tradingowym, częściowo skompensowaną wyższym wynikiem w segmencie energetyki wiatrowej. Segment ten odnotował wzrost wyniku EBITDA o 2,7 mln PLN do 23,3 mln PLN, co było efektem wyższych cen sprzedaży zielonych certyfikatów oraz niższych kosztów operacyjnych, częściowo skompensowanych niższą produkcją. Wynik EBITDA segmentu energetyki konwencjonalnej osiągnął poziom 17,1 mln PLN i jest niższy niż w I kwartale 2017 r. głównie za sprawą wzrostu cen gazu i uprawnień do emisji CO2 oraz niższej prognozowanej wysokości kompensaty gazowej. EBITDA segmentu dystrybucji w I kwartale tego roku wyniosła 3,7 mln PLN. Jej spadek był spowodowany niższym poziomem opłat przyłączeniowych oraz niższą marżą na działalności dystrybucyjnej wynikającą z opóźnienia wejścia w życie aktualizacji taryfy. W rezultacie opisanych powyżej zdarzeń skorygowana marża EBITDA za pierwszy kwartał 2018 r. wyniosła 5,2% natomiast marża EBITDA na wyniku skorygowanym z wyłączeniem działalności obrotu (segment ten charakteryzuje się relatywnie niską marżą jednostkową przy bardzo wysokim wolumenie transakcji) spadła w omawianym okresie do 28,1%.

fot.pixabay.com

Źródło: Polenergia SA

Wpis został opublikowany 18 maja 2018 w następujących kategoriach: News, OZE. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć