Elektroenergetyka » Informacja OSP w sprawie rozpoczęcia publicznych konsultacji…

Informacja OSP w sprawie rozpoczęcia publicznych konsultacji propozycji progów mocy maksymalnych

26 Sty 2018 Możliwość komentowania Informacja OSP w sprawie rozpoczęcia publicznych konsultacji propozycji progów mocy maksymalnych została wyłączona Share 'Informacja OSP w sprawie rozpoczęcia publicznych konsultacji propozycji progów mocy maksymalnych' on Facebook Share 'Informacja OSP w sprawie rozpoczęcia publicznych konsultacji propozycji progów mocy maksymalnych' on Email Share 'Informacja OSP w sprawie rozpoczęcia publicznych konsultacji propozycji progów mocy maksymalnych' on Print Friendly
Informacja OSP w sprawie rozpoczęcia publicznych konsultacji propozycji progów mocy maksymalnych dla modułów wytwarzania energii typu B, typu C oraz typu D, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającym kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG).

PSE S.A. informują, że we współpracy z operatorami systemów dystrybucyjnych (OSD) opracowały propozycję progów mocy maksymalnych dla modułów wytwarzania energii typu B, C i D, do opracowania których OSP zostali zobowiązani na podstawie art. 5 ust. 3 NC RfG.

Propozycja PSE S.A. progów mocy maksymalnych dla PGM typu B, C i D.

Wartość mocy maksymalnej, począwszy od której moduł wytwarzania energii zalicza się do typu B

Wartość mocy maksymalnej, począwszy od której moduł wytwarzania energii zalicza się do typu C

Wartość mocy maksymalnej, począwszy od której moduł wytwarzania energii zalicza się do typu D

0,2 MW

10 MW

75 MW*

*) Ponadto, zgodnie z art. 5 ust. 2 NC RfG, wszystkie moduły wytwarzania energii, bez względu na ich moc maksymalną, uznawane są za moduły typu D, jeśli napięcie w punkcie ich przyłączenia ma wartość co najmniej 110 kV.

Progi mocy maksymalnych stanowią granice zakresów mocy modułów wytwarzania energii, na podstawie których moduły klasyfikuje się do poszczególnych typów, w zależności od ich mocy maksymalnej. Moc maksymalna, zgodnie z NC RfG, jest zdefiniowana jako maksymalna wartość mocy czynnej, którą moduł wytwarzania energii jest w stanie generować w sposób ciągły, pomniejszona o każde zapotrzebowanie związane wyłącznie z pracą tego modułu wytwarzania energii i niewprowadzane do sieci, jak określono w umowie przyłączeniowej lub jak uzgodnili właściwy operator systemu i właściciel zakładu wytwarzania energii (art. 2 pkt 16 NC RfG). Oznacza to, że moduł zaliczany jest do danego typu, jeżeli jego moc maksymalna znajduje się w odpowiednim przedziale określonym progami mocy.

Wielkości progów mocy maksymalnych dla poszczególnych obszarów synchronicznych nie mogą być wyższe niż wielkości graniczne zawarte w art. 5 ust. 2 NC RfG.

W Europie kontynentalnej dolny próg mocy maksymalnej dla typu B nie może być większy niż 1 MW, dla typu C nie może być większy niż 50 MW, a dla typu D nie może być większy niż 75 MW. Dolny próg mocy dla modułów typu A został określony bezpośrednio w NC RfG i wynosi 0,8 kW (nie podlega on zmianie).

Dla poszczególnych typów modułów wytwarzania energii przewidziane zostały odmienne wymogi dla przyłączania do sieci, przy czym moduły typu wyższego (A<B<C<D), spełniać muszą jednocześnie wymogi przewidziane dla modułów typu niższego, o ile w NC RfG nie określono inaczej. Oznacza to, że moduł typu D musi spełniać jednocześnie wymogi przewidziane dla modułów typu A, B i C.

Uzasadnienie dla proponowanych wartości znajduje się w opracowaniu, link: informacja PSE

Mając na uwadze treść art. 5 ust. 3 NC RfG, zgodnie z którym propozycja progów mocy maksymalnych dla modułów wytwarzania energii podlega publicznym konsultacjom, PSE S.A. niniejszym zapraszają do zgłaszania uwag do przedstawionej propozycji.

Uwagi do propozycji progów mocy maksymalnych można zgłaszać drogą e-mail: implemetacjaRfG@pse.pl w terminie do dnia 26.02.2017 r.

Źródło: PSE S.A.
Wpis został opublikowany 26 Sty 2018 w następujących kategoriach: Elektroenergetyka, News. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć