Emisje, CO2 » Dostosowanie do granicznych wielkości emisyjnych zawartych w…

Dostosowanie do granicznych wielkości emisyjnych zawartych w nowych Konkluzjach BAT dla dużych źródeł spalania (LCP)

20 Lis 2017 Możliwość komentowania Dostosowanie do granicznych wielkości emisyjnych zawartych w nowych Konkluzjach BAT dla dużych źródeł spalania (LCP) została wyłączona Share 'Dostosowanie do granicznych wielkości emisyjnych zawartych w nowych Konkluzjach BAT dla dużych źródeł spalania (LCP)' on Facebook Share 'Dostosowanie do granicznych wielkości emisyjnych zawartych w nowych Konkluzjach BAT dla dużych źródeł spalania (LCP)' on Email Share 'Dostosowanie do granicznych wielkości emisyjnych zawartych w nowych Konkluzjach BAT dla dużych źródeł spalania (LCP)' on Print Friendly

28 kwietnia 2017 r., po wieloletnich pracach, KE przyjęła Konkluzje BAT (z ang. Best Available Techniques) dotyczące dużych obiektów spalania (dalej „Konkluzje BAT”) [1] zawierające restrykcyjne normy środowiskowe dla przemysłu i energetyki, które zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17 sierpnia 2017 r.

W związku z powyższym, zgodnie z Dyrektywą 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (dalej: „IED”), operatorzy istniejących instalacji mają cztery lata na dostosowanie się do przepisów wynikających z ww. Konkluzji.

Dla wielu polskich przedsiębiorstw energetycznych będzie się to wiązało z koniecznością przeprowadzenia kolejnych kosztownych inwestycji, po generujących ogromne nakłady modernizacjach dostosowawczych do obecnych wymagań dyrektywy IED.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami operatorzy dużych obiektów spalania w uzasadnionych przypadkach mają możliwość wystąpienia o zastosowanie odstępstwa od stosowania poziomów emisji wskazanych w Konkluzjach BAT, przewidzianego w art. 15 ust. 4 Dyrektywy IED, który stanowi, że: „Odstępstwo takie może mieć zastosowanie tylko w przypadku gdy ocena pokazuje, że osiągnięcie poziomów emisji powiązanych z najlepszymi dostępnymi technikami opisanymi w konkluzjach dotyczących BAT prowadziłoby do nieproporcjonalnie wysokich kosztów w stosunku do korzyści dla środowiska, ze względu na: a) położenie geograficzne danej instalacji lub lokalne warunki środowiskowe; lub b) charakterystykę techniczną danej instalacji”.

22 sierpnia 2017 r. MŚ opublikowało Podręcznik dotyczący zasad udzielania odstępstw od granicznych wielkości emisyjnych zawartych w Konkluzjach BAT dla dużych źródeł spalania (LCP), zgodnie z art. 204 ust.2 Ustawy POŚ. Celem tej publikacji jest zapewnienie prawidłowego stosowania i jednolitej wykładni przepisów w procesie ubiegania się o ewentualne odstępstwa od stosowania poziomów emisji wskazanych w Konkluzjach BAT. Podręcznik podsumowuje prawne i techniczne uwarunkowania dla udzielania odstępstw od granicznych wielkości emisyjnych, w tym zasady dotyczące sporządzenia wniosku o zmianę lub wydanie pozwolenia zintegrowanego i wniosku o odstępstwo od granicznych wielkości emisyjnych oraz metodykę liczenia kosztów i korzyści środowiskowych, której zastosowanie może uzasadniać udzielenie odstępstwa od konkluzji BAT.

W procesie dostosowawczym polskich instalacji do norm emisyjnych wynikających z Konkluzji BAT należy równolegle zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej. Harmonogram odstawień poszczególnych instalacji celem poddania ich modernizacji i odpowiednim dostosowaniom musi zostać opracowany w taki sposób, aby zachować ciągłość dostaw energii elektrycznej. W związku z tym w szczególnych przypadkach może zajść konieczność przeprowadzenia modernizacji w innym terminie, co powinno zostać poprzedzone m.in. analizą warunków stosowania odstępstw od granicznych wielkości emisyjnych.

Należy zaznaczyć, że wcześniejsze całkowite odstawienie jednostek węglowych mogłoby spowodować ryzyko niedotrzymania standardu niezawodności dostaw oraz znaczne dodatkowe obciążenie dla odbiorców końcowych. Proces transformacji miksu energetycznego w Polsce musi zostać odpowiednio rozłożony w czasie i przeprowadzony stopniowo, z zachowaniem m.in. bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i niezbędnej ochrony odbiorców.

Wymaga to wszechstronnego przeanalizowania uwarunkowań dostosowania do zaostrzonych norm środowiskowych określonych w Konkluzjach BAT, w tym możliwości zastosowania przewidzianych w prawie odstępstw, tam gdzie będzie to uzasadnione.

[1] Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

fot. pixabay.com

Źródło: Polski Komitet Energii Elektrycznej

Wpis został opublikowany 20 Lis 2017 w następujących kategoriach: Emisje, CO2, News. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Partner działu

"Nowa Energia" wspiera

Newsletter

Warto zobaczyć