Elektroenergetyka » Dobre wyniki Grupy TAURON za trzy kwartały 2017 r.: 2,9 mld zł…

Dobre wyniki Grupy TAURON za trzy kwartały 2017 r.: 2,9 mld zł EBITDA i 1,2 mld zł zysku netto

9 Lis 2017 Możliwość komentowania Dobre wyniki Grupy TAURON za trzy kwartały 2017 r.: 2,9 mld zł EBITDA i 1,2 mld zł zysku netto została wyłączona Share 'Dobre wyniki Grupy TAURON za trzy kwartały 2017 r.: 2,9 mld zł EBITDA i 1,2 mld zł zysku netto' on Facebook Share 'Dobre wyniki Grupy TAURON za trzy kwartały 2017 r.: 2,9 mld zł EBITDA i 1,2 mld zł zysku netto' on Email Share 'Dobre wyniki Grupy TAURON za trzy kwartały 2017 r.: 2,9 mld zł EBITDA i 1,2 mld zł zysku netto' on Print Friendly

Znaczący wzrost zysku netto do 1,2 mld zł (wobec 0,3 mld zł w okresie I-III kw. 2016 r.). Przyrost EBITDA i marży EBITDA do wartości odpowiednio: 2,88 mld zł (+17% rdr) i 22,4% (+3,5 p.p. rdr). Spadek kosztów działalności o 9,4% rdr. Korzystna kontrybucja do EBITDA Grupy segmentów: Dystrybucja (EBITDA 1 795 mln zł), Sprzedaż (EBITDA 691 mln zł) oraz Wytwarzanie (EBITDA 386 mln zł). Poprawa efektywności segmentu Wydobycie – wzrost produkcji i sprzedaży węgla handlowego (o 11% i o 22%. rdr). Wzrost produkcji energii elektrycznej i ciepła o 13% rdr. Nakłady inwestycyjne na poziomie 2 217 mln zł. Najwyższe nakłady w segmentach: Wytwarzanie (1 123 mln zł), Dystrybucja (973 mln zł) i Wydobycie (89 mln zł). Bezpieczny poziom wskaźnika długu netto/EBITDA: 2,11x na koniec III kwartału 2017 r. (spadek o 0,21x w porównaniu do końca 2016 r.).

(wszystkie dane za I-III kwartał 2017 r., dane skonsolidowane)

Pierwsze trzy kwartały 2017 r. były dla Grupy TAURON okresem znaczącej poprawy podstawowych wskaźników operacyjnych i finansowych. Odnotowaliśmy wyraźny wzrost produkcji i sprzedaży węgla, energii elektrycznej oraz ciepła, co znalazło odzwierciedlenie w poprawie wyników finansowych Grupy. Znaczący wzrost EBITDA i zysku netto wskazują, że konsekwentna realizacja strategii, optymalizacja procesów w ramach Grupy oraz kosztów działalności – przy jednoczesnym wykorzystaniu bardzo dobrej koniunktury gospodarczej i rosnącego zapotrzebowania na energię – przynoszą założone przez nas rezultaty – mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

W 2017 r. wdrożyliśmy szereg inicjatyw ważnych dla realizacji strategii finansowania Grupy TAURON. W lipcu przeprowadziliśmy emisję 10-letnich euroobligacji o wartości 500 mln euro, dzięki czemu wydłużyliśmy okres zapadalności długu oraz zdywersyfikowaliśmy strukturę zadłużenia. We wrześniu podpisaliśmy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę, która umożliwia emisję obligacji hybrydowych o wartości 400 mln zł. Nowy program finansowania hybrydowego zapewnia nam dodatkowy komfort w utrzymaniu wskaźnika długu netto do EBITDA na bezpiecznym poziomie. Na koniec III kwartału 2017 r. wyniósł on 2,11x, co oznacza spadek o 0,21x w stosunku do końca 2016 r. – mówi Marek Wadowski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. finansów. – Pierwsze trzy kwartały 2017 r. to także okres skutecznej realizacji działań związanych z poprawą efektywności oraz optymalizacją kosztów, które rok do roku spadły o ponad 9% – dodaje Marek Wadowski.

Dane operacyjne

W okresie obejmującym I-III kwartał 2017 r. produkcja węgla handlowego była wyższa o 11% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego i wyniosła 4,68 mln ton. Sprzedaż węgla handlowego wzrosła o 22% do 5,01 mln ton. Przyrost wolumenu produkcji węgla był związany przede wszystkim ze zwiększeniem zdolności wydobywczych w Zakładzie Górniczym Brzeszcze oraz korzystnym rozkładem ścian wydobywczych w Zakładzie Górniczym Janina. W analizowanym okresie 53% zapotrzebowania Grupy na węgiel niezbędny do produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało zaspokojone surowcem pochodzącym z własnych zakładów górniczych.

W pierwszych trzech kwartałach 2017 r. obszar Wytwarzanie wyprodukował 14,03 TWh energii elektrycznej, tj. o 13% więcej niż rok wcześniej. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych wyniosła 0,94 TWh i była niższa o 6% w stosunku do ub. r., co wynikało z ograniczenia spalania biomasy.

Produkcja ciepła osiągnęła poziom 7,9 PJ, tj. o 13% więcej w stosunku do ub. r., co było konsekwencją niższych temperatur zewnętrznych i wyższego zapotrzebowania odbiorców.

W segmencie Dystrybucja Grupa TAURON odnotowała wysoki, 4% wzrost wolumenu, dostarczając klientom łącznie 38,3 TWh energii elektrycznej, w tym 36,5 TWh odbiorcom końcowym. Przyrost wolumenu dostaw jest przede wszystkim efektem bardzo dobrej koniunktury gospodarczej oraz zwiększonego poboru energii elektrycznej przez odbiorców przemysłowych.

W pierwszych trzech kwartałach 2017 r. sprzedaż detaliczna energii elektrycznej przez segment Sprzedaż osiągnęła poziom 25,5 TWh, co w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku oznacza wzrost o 10%. Poprawa wyniku segmentu jest efektem aktywnych działań sprzedażowych skutkujących między innymi wyższą sprzedażą energii do klientów biznesowych.

Wyniki finansowe

Przychody ze sprzedaży

W trzech kwartałach 2017 r. Grupa TAURON osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 12,87 mld zł, tj. na poziomie zbliżonym do uzyskanego w analogicznym okresie 2016 r. Wyższe przychody odnotowano w segmencie Wydobycie (o 26%), Dystrybucja (o 7%) oraz Wytwarzanie (o 3%).

EBITDA i zysk netto

EBITDA Grupy uzyskana w pierwszych trzech kwartałach 2017 r. wyniosła 2,88 mld zł, co jest rezultatem wyższym o 17% w porównaniu z wynikiem wypracowanym w analogicznym okresie 2016 r. Największy udział w strukturze łącznej EBITDA Grupy TAURON miały segmenty Dystrybucja (62%) oraz Sprzedaż (24%).

W pierwszych trzech kwartałach br. oba wymienione wyżej segmenty odnotowały poprawę wyników – Dystrybucja o 5% a Sprzedaż o 73%. Na znaczący wzrost EBITDA segmentu Sprzedaż istotny wpływ miało rozwiązanie w I półroczu 2017 r. rezerwy dotyczącej projektu bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli oraz wypowiedzenie umów długoterminowych na zakup zielonych certyfikatów.

W trzech kwartałach 2017 r. zysk netto Grupy TAURON wyniósł 1 194 mln zł i ukształtował się na poziomie znacząco wyższym niż w roku ubiegłym (276 mln zł). Wzrost wyniku netto był – w największym stopniu – konsekwencją ujęcia w I półroczu 2016 r. wysokich odpisów aktualizujących wartość majątku w segmencie Wytwarzanie.

Program Poprawy Efektywności

Program Poprawy Efektywności realizowany w Grupie TAURON od początku 2016 r. przyniósł efekty o łącznej wartości 906 mln zł. Uzyskane oszczędności stanowią już 70% łącznych efektów zaplanowanych na lata 2016-2018. Największy udział w osiągniętych rezultatach miały segmenty: Dystrybucja i Wytwarzanie.

Inwestycje

W pierwszych trzech kwartałach 2017 r. nakłady inwestycyjne Grupy TAURON wyniosły 2 217 mln zł i były niższe o 9,5% w stosunku do ubiegłego roku. Największa część nakładów inwestycyjnych (957 mln zł) została przeznaczona na budowę bloku o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Planowane całkowite wydatki na budowę tej jednostki wyniosą ok. 6,2 mld zł, a blok zostanie przekazany do eksploatacji w listopadzie 2019 r.

W segmencie Dystrybucja capex przeznaczony był przede wszystkim na modernizację i odtworzenie sieci dystrybucyjnej (463 mln zł) oraz przyłączanie nowych odbiorców do sieci (397 mln zł), natomiast w segmencie Wydobycie na budowę poziomu 800 m w ZG Janina (24 mln zł) oraz program inwestycyjny w ZG Brzeszcze (14 mln zł).

Zadłużenie i finansowanie

2017 r. to okres dużej aktywności w obszarze pozyskiwania źródeł finansowania przez Grupę TAURON. Jednym z takich działań była przeprowadzona w lipcu emisja 10-letnich euroobligacji o wartości 500 mln euro, dzięki której zdywersyfikowano źródła finansowania oraz wydłużono średnioważony termin zapadalności długu Grupy. Innym przykładem skutecznej realizacji przyjętej strategii finansowania jest podpisanie, na początku września, umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umożliwiającej emisję obligacji hybrydowych o wartości 400 mln zł. Zadłużenie z tytułu obligacji hybrydowych z racji swojego podporządkowanego charakteru nie będzie uwzględniane w kalkulacji wskaźnika zadłużenia dług netto/EBITDA.

Na koniec września 2017 r. zobowiązania finansowe netto Grupy TAURON wyniosły 7,9 mld zł (wzrost o 2,4%), natomiast wskaźnik długu netto do EBITDA osiągnął poziom 2,11x, co oznacza spadek o 0,21x w stosunku do końca 2016 r.

Źródło: TAURON Polska Energia S.A.

Wpis został opublikowany 9 Lis 2017 w następujących kategoriach: Elektroenergetyka, News. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć