News » Poznańska spalarnia rozpoczyna 25-letnią fazę eksploatacji

Poznańska spalarnia rozpoczyna 25-letnią fazę eksploatacji

30 mar 2017 Możliwość komentowania Poznańska spalarnia rozpoczyna 25-letnią fazę eksploatacji została wyłączona Share 'Poznańska spalarnia rozpoczyna 25-letnią fazę eksploatacji' on Facebook Share 'Poznańska spalarnia rozpoczyna 25-letnią fazę eksploatacji' on Email Share 'Poznańska spalarnia rozpoczyna 25-letnią fazę eksploatacji' on Print Friendly

ITPOK_Poznan_pCA KaczmarczykCo to znaczy, że ITPOK przeszedł w fazę docelowej eksploatacji?

29 grudnia poznańska spalarnia ogłosiła Pierwszy Dzień dostępności kończąc tym samym fazę budowy i rozpoczynając 25-letni okres eksploatacji instalacji. Za realizację tej inwestycji odpowiada SUEZ Zielona Energia (dawniej SITA Zielona Energia), która w ramach umowy PPP z Miastem Poznań zawartej 8 kwietnia 2013 r., odpowiadała za zaprojektowanie, finansowanie, wybudowanie obiektu oraz za jego eksploatację przez kolejne lata. Po 25 latach obiekt zostanie przekazany Miastu Poznań. W tym czasie Miasto będzie płaciło Partnerowi Prywatnemu za termiczne przekształcanie odpadów, natomiast przychody ze sprzedaży prądu i ciepła obniżą koszt zagospodarowania odpadów w ITPOK.

Skąd pochodzą odpady trafiające do ITPOK?

Od 22 grudnia 2016 r. ITPOK ma status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych  (RIPOK). Trafią więc tu wszystkie zmieszane odpady komunalne z Regionu II opisanego w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami czyli z gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej (tj. Buku, Czerwonaka, Kleszczewa, Kostrzyna, Murowanej Gośliny, Obornik, Pobiedzisk i Swarzędza) oraz z Suchego Lasu. Jest to obszar zamieszkiwany przez ok. 740 tys mieszkańców.

Jaki był ostateczny koszt realizacji ITPOK?

Inwestycja została zrealizowana zgodnie z przyjętym budżetem. Łączny koszt to 832 mln PLN (ok.200 mln EUR). Finansowanie w całości było zagwarantowane przez Partnera Prywatnego – SUEZ Zielona Energia.

Na czym polega formuła partnerstwa publiczno-prywatnego?

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) to współpraca sektora publicznego i prywatnego, mająca na celu realizację przedsięwzięć lub świadczenie usług tradycyjnie dostarczanych przez sektor publiczny. Współpraca ta opiera się na podziale zadań, odpowiedzialności i ryzyk w ten sposób, że każda ze stron przejmuje to ryzyko, którym potrafi lepiej zarządzać.

W poznańskim projekcie partner prywatny przejął na siebie ryzyko budowy i dostępności ITPOK, jako podmiot doświadczony w budowie i zarządzaniu tego typu obiektami, natomiast Miasto Poznań przejęło ryzyko popytu, rozumiane jako zapewnienie odpowiedniego strumienia odpadów, ponieważ to gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiedzialne są za tworzenie lokalnych systemów gospodarki odpadami.

Czym jest hybrydowe PPP

Dzięki wykorzystaniu unikatowej formuły finansowania tzw. finansowania hybrydowego, istniała możliwość zastąpienia części finansowania, pochodzącego od Partnera Prywatnego, środkami pochodzącymi z dotacji unijnych. Miasto Poznań otrzymało 330 mln PLN w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Dotacja stanowi pieniężny wkład własny Miasta w przedsięwzięcie.

Dlaczego SUEZ Zielona Energia zrealizował ITPOK?

SUEZ Zielona Energia to spółka celowa powołana do realizacji poznańskiej spalarni przez SUEZ Polska i Marguerite Fund. Została wybrana w ramach postępowania przetargowego w trybie dialogu konkurencyjnego.

Jakie odpady przetwarza instalacja?

Do instalacji trafia głównie frakcja resztkowa zmieszanych odpadów komunalnych,
które  „u źródła” czyli w naszych domach zostały zakwalifikowane jako niepodlegające selektywnej zbiórce. Ponadto do instalacji trafiają odpady resztkowe, pozostające po procesie recyklingu.

Do ITPOK trafiają więc:

 • Frakcja resztkowa zmieszanych odpadów komunalnych  (kod 20 03 01)
  po wysegregowaniu z nich „u źródła” makulatury, t tworzyw sztucznych, szkła, baterii, etc.
 • Odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07) w tym przede wszystkim zużyte czy uszkodzone meble
 • Odpady, które po przejściu przez sortownię nie zostały zakwalifikowane jako surowiec wtórny, tzw. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 (kod 19 12 12)
 • Odpady stanowiące paliwo alternatywne (kod 19 12 10)

Od 31 marca 2016r., instalacja przyjmuje i przetwarza wyłącznie pierwszy rodzaj odpadów czyli frakcję resztkową zmieszanych odpadów komunalnych.

Dlaczego odpady są spalane?

Do ITPOK trafiają wyłącznie odpady, które nie nadają się do recyklingu. Spalanie odpadów nie ma na celu zastąpienia recyklingu, ale jego uzupełnienie. To również sposób rozwiązania problemów z  zagospodarowaniem odpadów komunalnych, których kaloryczność przekracza 6 MJ/kg, ponieważ obowiązujące  od 1 stycznia 2016 r.  przepisy zakazują składowania tego typu wysokoenergetycznych odpadów (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16.07.2015 r. w sprawie dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach).

Metoda termicznego przekształcania odpadów komunalnych jest zgodna z hierarchią postępowania z odpadami, wskazaną w najważniejszym akcie prawnym UE – Dyrektywie 2008/98/WE w sprawie odpadów, a także z polskim prawodawstwem – Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r.

Zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, termicznemu przekształcaniu powinny być poddane odpady, które nie nadają się do recyklingu, ponieważ utraciły swoje walory użytkowe, ale ze względu na ich walory energetyczne, powinny być poddane odzyskowi energetycznemu.

Termiczne przekształcanie odpadów jest zaliczane do „metod odzysku”, bowiem w procesie termicznego przekształcania następuje odzysk energetyczny. Metody odzysku powinny być stosowane po takich sposobach postępowania z odpadami jak: zapobieganie, ponowne użycie, recykling, a przed innymi metodami zmierzającymi do unieszkodliwiania odpadów (np. przed składowaniem odpadów).

Jakie odpady nie mogą trafiać do przetwarzania w instalacji?

Aby instalacja mogła w prawidłowy i efektywny sposób funkcjonować, nie mogą do niej trafiać odpady niewłaściwe tj.

 • odpady z wysokim stężeniem PCV (np. plandeki samochodowe, drzwi z PCV i ramy okienne)
 • odpady zmieszane z innymi odpadami niewłaściwymi (np. odpady niebezpieczne, odpady w beczkach, odpady medyczne, butle gazowe / zbiorniki ciśnieniowe, gaśnice, baterie, płyty gipsowo-kartonowych, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zwłoki zwierzęce, opony, azbest)
 • materiały wybuchowe / broń palna, odpady promieniotwórcze.

Czy instalacja emituje odory?

Uciążliwość odorowa jest zredukowana do minimum poprzez zastosowanie podciśnienia w hali wyładunku oraz w miejscu magazynowania odpadów (bunkier).  Powietrze z tych przestrzeni jest zasysane do wewnątrz systemu i wykorzystywane w procesie spalania, przez co nie wydostaje się na zewnątrz instalacji. Dodatkowo ITPOK został wyposażony w system dezodorujący powietrze.

Czy instalacja jest bezpieczna dla środowiska i mieszkańców?

Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu jest instalacją bezpieczną dla środowiska.

ITPOK został zaprojektowany i wybudowany zgodnie z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT – Best Available Techniques). Oznacza to, że został  wyposażony w najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i technologiczne pozwalające na spełnienie surowych norm środowiskowych polskiego i unijnego prawa. Sprawia to, że Instalacja spełnia wszystkie wymogi ujęte w Pozwoleniu Zintegrowanym wydanym dla tej inwestycji.

Praca instalacji jest nieustannie monitorowana i kontrolowana zarówno przez zespół specjalistów na co dzień obsługujących zakład, jak również przez uprawnione instytucje zewnętrzne. Mieszkańcy i władze lokalne na bieżąco są informowani o poziomach emisji. Publikacja pomiarów odbywa się on-line na stronie www.sita-zielonaenergia.pl oraz jest wyświetlana na ekranie komunikacyjnym przed wjazdem na teren Instalacji.

Co się dzieje z energią odzyskiwaną podczas termicznego przekształcania odpadów?

Odpady są bogatym energetycznie źródłem energii, o wartości kalorycznej rzędu 8 – 10 MJ/kg. Dzięki instalacji odpady są zasobem i źródłem energii, której część  jest kwalifikowana jako energia odnawialna zarówno przez unijne jak polskie prawodawstwo. Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) z dnia 12 lutego 2015 r., wskazuje instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych jako źródło energii odnawialnej.

Powstająca energia cieplna i elektryczna ze spalania odpadów trafi do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz do krajowego systemu elektroenergetycznego. Społeczeństwo otrzyma zatem energię pochodzącą z ekologicznego źródła.

Co się dzieje z pozostałościami po  procesie spalania – żużlami i pyłami?

W trakcie termicznego przekształcania odpadów powstają pozostałości poprocesowe,
które są odpowiednio zagospodarowywane i poddawane procesom odzysku. Są to:

 • Żużle i popioły, powstające w wyniku spalania oraz
 • pyły z oczyszczania spalin.

W instalacji z żużli odzyskuje się metale żelazne i nieżelazne, a pozostała frakcja może być z powodzeniem użyta jako domieszka do kruszywa budowlanego wykorzystywanego jako składnik pod budowy dróg. Z kolei pyły (po odpowiedniej obróbce) mogą być użyte jako wypełnienie pustych wyrobisk w kopalniach soli, co eliminuje skutki szkód górniczych.

Czy w Polsce działają podobne instalacje?

Na przełomie 2015 i 2016 r. swoją działalność rozpoczęły podobne zakłady w Białymstoku, Koninie, Krakowie i Bydgoszczy. W trakcie realizacji jest jeszcze spalarnia w Szczecinie. Podobne inwestycje planują inne polskie miasta takie jak: Gdańsk, Olsztyn, Łódź, Oświęcim czy Rzeszów. Natomiast najstarsza w Polsce instalacja, zlokalizowana w Warszawie, zostanie rozbudowana i zwiększy swoją wydajność z 40 000 ton/r. do 300 000 ton przyjmowanych odpadów rocznie.

Źródło: SUEZ Zielona Energia

Wpis został opublikowany 30 mar 2017 w następujących kategoriach: News, Paliwa dla energetyki. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć