Polecamy » Kolory energii

Kolory energii

21 lip 2008 Możliwość komentowania Kolory energii została wyłączona Share 'Kolory energii' on Facebook Share 'Kolory energii' on Email Share 'Kolory energii' on Print Friendly

Rozmowa z Janem Penarem, dyrektorem Zakładu Techniki Cieplnej, jednostki organizacyjnej ENERGOPOMIARU

Jak wytwórcy energii dostosowują swoje działania do wymagań prawodawstwa Unii Europejskiej?

W Polsce wdrażane są rozwiązania prawne w zakresie odnawialnych źródeł energii, w tym współspalania biomasy oraz promocji wysokosprawnej kogeneracji. Przygotowywane akty prawne dotyczące efektywności energetycznej spowodowały pojawienie się na rodzimym rynku certyfikatów o różnych kolorach, w zależności od źródła ich pochodzenia. W ostatnich latach nastąpiło nasilenie działań podejmowanych przez producentów energii elektrycznej i ciepła, zmierzających do dostosowania pracy urządzeń i instalacji energetycznych do wymagań prawa Unii Europejskiej. Działania te mają przyczynić się do podniesienia efektywności wykorzystania paliw w produkcji energii elektrycznej i ciepła, ograniczeniu emisji CO2 do atmosfery, jak również poprawieniu jakości i bezpieczeństwa produkcji energii.

Jaką rolę przyjął Energopomiar w procesie uzyskiwania świadectw pochodzenia przez przedsiębiorstwa energetyczne?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami koncesjonowaniu podlega każda działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z zasobów odnawialnych, bez względu na wielkość mocy zainstalowanego źródła czy też ilość energii wyprodukowanej w takim źródle. W związku z powyższym, obowiązkiem uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej, tzw. zielonych certyfikatów, objęte są wszystkie przedsiębiorstwa energetyczne produkujące energię w odnawialnych źródłach energii.

Prace oferowane przez Energopomiar w zakresie realizacji zadań związanych z produkcją, rozliczaniem i bilansowaniem energii odnawialnej kierowane są głównie do przedsiębiorstw energetycznych, które zamierzają produkować lub produkują energię w procesie wspólnego spalania paliw odnawialnych – biopaliw stałych i ciekłych oraz biogazu – wspólnie z paliwami konwencjonalnymi – węglem kamiennym i brunatnym oraz olejem opałowym.

Poprzez różnego rodzaju próby, testy, pomiary i obliczenia specjaliści Energopomiaru dokonują oceny możliwości wspólnego spalania paliw odnawialnych z paliwami konwencjonalnymi. Opracowują również koncepcje układów podawania i opomiarowania biomasy do kotłów energetycznych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Kolejnym dużym wyzwaniem dla energetyki było wejście w życie, na początku ubiegłego roku, zmian w Prawie Energetycznym, dostosowujących prawo do wymagań dyrektywy 2004/8/WE. Cechą charakterystyczną energii elektrycznej produkowanej w kogeneracji jest wyższa sprawność przetwarzania energii paliw. Podobnie jak w przypadku tzw. zielonych certyfikatów, wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji wymaga koncesji. W procesie rozpoznania możliwości technicznych, przeglądzie aparatury kontrolno-pomiarowej i rozliczeniowej oraz określeniu granic układu kogeneracyjnego aktywną rolę również odgrywają specjaliści Energopomiaru. Czynny udział w konsultacjach przy przygotowywanych zmianach prawnych, w połączeniu z wysoką fachowością i doświadczeniem w zakresie bilansowania i rozliczeń układów energetycznych, zaowocował pojawianiem się dużego zapotrzebowania ze strony rynku na prace z zakresu przygotowania dokumentacji układów kogeneracyjnych.

W tym roku czeka nas wprowadzenie kolejnych aktów prawnych związanych z implementacją dyrektyw europejskich. Mowa tu o ustawie o efektywności energetycznej i systemie białych certyfikatów.

System białych certyfikatów został przedstawiony w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/32/WE w kwietniu 2006 roku jako jeden z mechanizmów wsparcia dla działań zmierzających do poprawy efektywności końcowego wykorzystania energii. W Polsce dopiero od niedawna słyszy się o tym nowym kolorze na rynku energii, mimo że w wielu krajach Europy białe certyfikaty, a więc certyfikaty oszczędności energii, są już obecne od lat. Dlatego też, wdrażając białe certyfikaty w Polsce, powinno się korzystać z doświadczeń zdobytych w innych krajach, adaptując system do krajowych realiów.

Białe certyfikaty, zgodnie z definicją dyrektywy, powinny być wydawane w związku z oszczędnościami energetycznymi uzyskanymi przez uczestników rynku energetycznego w efekcie zastosowania środków poprawy efektywności energetycznej. Dyrektywa nie narzuca konkretnego rozwiązania w tym zakresie, dlatego poszczególne kraje wdrożyły ten system odpowiednio do kształtu swojego rynku energetyki i do celów, jakie chciały pośrednio uzyskać. Według przyjętych założeń do ustawy system białych certyfikatów miałby obowiązywać od stycznia 2009 roku. Nadal jednak występują opóźnienia w procesie legislacyjnym.

Jakie inne istotne problemy producentów energii elektrycznej i ciepła są podejmowane przez specjalistów Energopomiaru?

Pytanie jest zbyt ogólne, gdyż trudno w kilku słowach powiedzieć o całym spektrum problematyki podejmowanej przez Energopomiar. Pozostając w obszarze zainteresowań Zakładu Techniki Cieplnej warto wspomnieć o pracach realizowanych na potrzeby Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie w zakresie metodyki rozliczeń paliw. Istotnym obszarem działalności firmy jest bezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego w zakresie obrony i odbudowy systemu. Żaden system elektroenergetyczny nie jest odporny na wszystkie możliwe zakłócenia, jednak dążenie do minimalizacji ich wystąpienia, przy uwzględnieniu związanych z tym kosztów i korzyści, jest jak najbardziej celowe.

Ze względu na olbrzymie potrzeby w zakresie budowy nowych mocy, modernizacji obiektów energetycznych, podniesienia efektywności energetycznej, limitów emisji CO2, planów budowy spalarni i wielu innych istotnych problemów w energetyce, nasza oferta wciąż się poszerza o nowe tematy. Jestem przekonany, że na zmieniającym się rynku usług dla energetyki nadal będziemy liderem.

Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach to firma z 58-letnią tradycją. Zakres usług spółki obejmuje m.in. doradztwo przy wdrażaniu nowych technik redukcji SO2 i NOx, kogeneracji wysokosprawnej, doradztwo w zakresie produkcji energii zielonej i czerwonej oraz rozliczeń emisji CO2, wnioski koncesyjne, opinie dla Urzędu Regulacji Energetyki o poprawności sposobu produkcji energii odnawialnej, koncepcje i oceny spalania lub współspalania biomasy, paliw alternatywnych i odpadów; wdrażanie systemów techniczno-ekonomicznej kontroli eksploatacji TKE®, badania, pomiary i diagnostykę turbozespołów i kotłów, modernizacje, uruchomienia, badania i oceny techniczne AKPiA.

www.energopomiar.com.pl

Wpis został opublikowany 21 lip 2008 w następujących kategoriach: Polecamy. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć