OZE

OZE

NFOŚiGW: Wsparcie dla budowy ciepłowni geotermalnej w bazie turystycznej w Białce Tatrzańskiej

Spółka Bania z Białki Tatrzańskiej otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej niemal 3,4  mln zł niskooprocentowanej pożyczki na budowę ciepłowni geotermalnej, która zasili w ciepło i chłód obiekty tamtejszego Kompleksu Turystycznego Bania. Przedsięwzięcie to jest kolejnym przykładem efektywnego wykorzystywania odnawialnych źródeł energii (OZE). Umowa w tej sprawie została podpisana 10 sierpnia br. […]

URE: Nowy wzór wniosku o wydanie świadectwa pochodzenie energii odnawialnej

Na stronie internetowej URE został udostępniony nowy wzór wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia OZE. Wzór ten obowiązuje dla energii elektrycznej wytworzonej od 1 lipca 2018 r. Przykładowe wnioski Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Energa: Współpraca przy kolejnym klastrze energetycznym

„CZYSTA ENERGIA” to kolejny już projekt utworzenia klastra energii, tym razem na terenie powiatu tureckiego. Energa Obrót została partnerem technicznym przedsięwzięcia i wspólnie z innymi podmiotami w Grupie Energa będzie współpracować przy tworzeniu Turkowskiego Klastra Energii. Przedstawiciele podmiotów, które zbudują klaster: Zbigniew Prondziński, Dyrektor Departamentu Efektywności Energetycznej Energi Obrót, Wójt gminy Przykona Mirosław Broniszewski oraz […]

Polenergia: Brak stabilizacji na rynku powoduje obniżenie wyników spółki

Polenergia S.A. przedstawiła skonsolidowany raport za I półrocze 2018 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,574 mld PLN, skorygowana EBITDA ponad 57 mln PLN. 1,574 mld PLN przychodów ze sprzedaży w I półroczu 2018 r.;  57,3 mln PLN wyniku skorygowanego EBITDA w I półroczu 2018 r.; 28,6% skorygowana marża EBITDA w I półroczu 2018 r. (bez segmentu […]

IPE: Raport „Magazyny energii w erze odnawialnych źródeł energii – rozwiązania australijskie”

Generacja rozproszona, do której zaliczane są odnawialne źródła energii (OZE) jest uważana za uzupełnienie lub, przy szczególnych uwarunkowaniach, zastąpienie tradycyjnych metod wytwarzania opartych na dużych elektrowniach systemowych. Istnieją jednak poważne wyzwania związane z wykorzystywaniem energii ze źródeł odnawialnych, ze względu na ich sezonowy charakter produkcji uzależniony od czynników pogodowych, a w związku z tym dostępnych […]

WWF Polska: Dach solarny oraz inne innowacje szansą na zmiany klimatyczne

Zacierające się pory roku i ekstremalnie gorące lata to tylko część symptomów globalnego ocieplenia. Jeśli nie uda się ograniczyć zmian klimatycznych, Polskę mogą dotknąć ekstremalne anomalie pogodowe takie jak trąby powietrzne, długotrwałe susze czy gwałtowne ulewy prowadzące do powodzi. Globalne ocieplenie może doprowadzić do kolosalnych strat w rolnictwie i budownictwie, a także odbić się na […]

Energa: Popieramy rozwój morskich farm wiatrowych

Energa Wytwarzanie, podtrzymując zainteresowanie obszarem morskiej energetyki wiatrowej, zgłosiła uwagi do Urzędu Morskiego dotyczące projektu planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich. Energa zamierza kontynuować swoje zaangażowanie w temacie offshore, opowiada się za zmianą zapisów w projekcie planu w celu ułatwienia budowy farm wiatrowych na morzu. 19 czerwca 2018 r. został wyłożony w Urzędzie Morskim w […]

Instalacje OZE ze wsparciem – 200 mln zł dla przedsiębiorców z Funduszu Spójności

3 września Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpocznie przyjmowanie wniosków o unijne dofinansowanie przedsięwzięć związanych z produkcją energii elektrycznej. Nabór potrwa do 31 października 2018 r., a jego rozstrzygnięcie zaplanowano na maj 2019 r. To już czwarty z kolei konkurs w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania […]

URE: Systemy FIT i FIP – nowe formy wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z oze

W związku z wejściem w życie z dniem 14 lipca 2018 r. przepisów ustawy z 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1276), wprowadzających m.in. nowe formy wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii – tzw. system taryf gwarantowanych FIT […]

URE: Obowiązkowy udział biomasy pochodzenia rolniczego w łącznej masie biomasy wykorzystywanej do wytwarzania energii elektrycznej z OZE

Przypominamy, że 1 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy wprowadzające definicję biomasy pochodzenia rolniczego oraz nowy wymóg zachowania minimalnego udziału biomasy pochodzenia rolniczego w łącznym udziale wagowym biomasy wykorzystanej do wytworzenia energii elektrycznej, który wynosi odpowiednio, zgodnie z zgodnie z art. 60a ust. 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii: 85% – dla instalacji spalania […]

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć