OZE

OZE

Do 2020 r. Polska może się nie wywiązać z unijnych wytycznych w sprawie OZE

Do 2020 r. udział OZE w polskim miksie energetycznym na wzrosnąć do 15% – wynika z unijnego pakietu energetycznego. Zdaniem Grzegorza Wiśniewskiego z Instytutu Energetyki Odnawialnej nasz kraj może mieć jednak kłopoty z realizacją tego celu. Powodem jest niższa od oczekiwań wielkość inwestycji w sektorze oraz brak przejrzystych przepisów prawnych. Perspektywy, jeśli chodzi o energetykę […]

Lista podmiotów, które w latach 2016-2020 nie mogą korzystać z ulg przewidzianych dla odbiorców przemysłowych

W Informacji prezesa URE nr 12/2017 została opublikowana lista podmiotów, które nie mogą korzystać z uprawnień przewidzianych dla odbiorców przemysłowych w latach 2016-2020, zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii. Odbiorca przemysłowy, który nie przekazał prezesowi URE w terminie informacji oraz oświadczenia, o których mowa w art. 188 ust. 14 ustawy o odnawialnych źródłach energii […]

Odnawialny blog: Aukcje na energię z OZE w 2017 r. – będziemy spalać śmieci, biomasę i węgiel

ME skierował na posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów  projekt rozporządzenia rządu o maksymalnej ilości i wartości energii, która może być zakupiona na aukcjach OZE w 2017 r. Sprawa jest o tyle ważna, że dotyczy wydatkowania 27 mld zł, w tym 20 mld zł na procesy spalania. ME proponuje aukcje dla instalacji istniejących (tzw. aukcje migracyjne) w  […]

IEO członkiem PKN

IEO z dniem 1 lutego 2017 r. został członkiem Komitetu Technicznego nr 137 ds. Urządzeń Cieplno-Mechanicznych w Energetyce PKN. Zadaniem Instytutu jest opiniowanie norm dotyczących urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych, ale też odzyskiwania ciepła i izolacji cieplnej, jak również urządzeń cieplno-mechanicznych stosowanych w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach zawodowych, a w szczególności: kotły parowe i wodne […]

NFOŚiGW po raz drugi przeszkoli z pisania wniosków o wsparcie z unijnego poddziałania 1.1.1

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, procedury zawierania umów z wykonawcami oraz wypełnianie wniosku i kwalifikowalność kosztów będą tematami szkolenia z unijnego poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł (ciepło). Na spotkanie z ekspertami NFOŚiGW zaprasza 14 lutego. Zgłoszenia na szkolenie są przyjmowane do piątku, 10 lutego 2017 r. za pomocą […]

Wnioski pokonferencyjne RENEXPO Poland 2016

Polska Konferencja  Hydroenergetyczna RENEXPO Poland, obradująca w dniach 19-20 października 2016  r. w Warszawie, zgromadziła blisko 90 uczestników reprezentujących głównie szeroko rozumiany sektor hydroenergetyczny i powiązane z nim podmioty gospodarcze, ale także instytucje państwowe, biura konsultingowe, organizacje pozarządowe oraz ośrodki badawcze i badawczo-rozwojowe. 10 uczestników Konferencji pochodziło spoza granic naszego kraju. Pierwszy dzień obrad poświęcony […]

Duża inwestycja OZE w gminach dorzecza Wisłoki

Czterdzieści pięć obiektów, mieszczących się na terenie dwudziestu dwóch gmin z terenu województwa podkarpackiego i małopolskiego zyska w najbliższym czasie instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy nominalnej 802,1 kWp. Za realizację projektu odpowiada firma FreeVolt z Bydgoszczy. Pierwsze prace ruszyły już w lipcu zeszłego roku. Wykonawcą projektu jest firma FreeVolt, która została wyłoniona w drodze przetargu. […]

innogy rozpoczyna sprzedaż ratalną systemów PV dla klientów indywidualnych

innogy Polska nawiązała współpracę z Alior Bank, dzięki której klienci indywidualni mogą nabyć instalację fotowoltaiczną w systemie ratalnym. Blisko 21% Polaków byłoby skłonnych do zainwestowania w panele fotowoltaiczne, jednak główną barierę stanowi dla nich czynnik finansowy innogy Polska nawiązała współpracę z Alior Bank, dzięki której klienci indywidualni mogą zakupić instalację fotowoltaiczną w systemie ratalnym. Oferta […]

Uwagi IEO do projektu rozporządzenia Ministerstwa Energii w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r. wraz z wynikami ankiety wśród firm branży OZE nt. systemu aukcyjnego wersja skrócona

Opinia IEO dotyczy zarówno bezpośrednio samej treści projektowanego rozporządzenia o cenach (wysokość cen referencyjnych to perspektywa bezpośrednich uczestników rynku, inwestorów, deweloperów i dostawców rozwiązań) jak i szerszego kontekstu wynikającego z łącznego rozpatrywania przepisów ustawy o OZE i większego pakietu projektów rozporządzeń oraz przyjętych założeń i metodyki określania cen (domena IEO). W tym celu, także po […]

Co sądzi branża OZE o systemie aukcyjnym i rozwiązaniach prawnych proponowanych przez Ministerstwo Energii – konsultacje rozporządzenia w sprawie cen referencyjnych na 2017 r.

Przeprowadzenie pierwszej aukcji OZE 30.12.2016 pozwoliło na zebranie doświadczeń zarówno jej uczestnikom, jak i inwestorom potencjalnie zainteresowanym rozwojem projektów oraz innym podmiotom działającym na rynku OZE w tym m.in. producentom i instalatorom urządzeń. Taka opinia została m.in. przygotowana przez IEO Ministerstwo Energii po przeprowadzeniu aukcji pilotażowej zapowiedziało przeprowadzenie kolejnej aukcji w pierwszym kwartale 2017, a […]

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć