Brak kategorii » Dobry I kwartał Grupy TAURON

Dobry I kwartał Grupy TAURON

17 maja 2017 Możliwość komentowania Dobry I kwartał Grupy TAURON została wyłączona Share 'Dobry I kwartał Grupy TAURON' on Facebook Share 'Dobry I kwartał Grupy TAURON' on Email Share 'Dobry I kwartał Grupy TAURON' on Print Friendly
  • 4 590 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 0,5% rdr) – wzrost przychodów w segmentach: Wydobycie, Dystrybucja, Sprzedaż
  • EBITDA osiągnęła 1 185 mln zł (wzrost o 35,6% rdr) – marża EBITDA wyniosła 25,8%.
  • Zysk netto na poziomie 641 mln zł (wzrost o 97,8% rdr)
  • Na poziom uzyskanej EBITDA wpływ miało rozwiązanie rezerwy w kwocie 190 mln zł dotyczącej projektu budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli. Na wynik brutto i netto pozytywnie wpłynęło 75 mln zł dodatnich różnic kursowych
  • Największy wpływ na uzyskane wyniki miały segmenty: Dystrybucja (EBITDA 607 mln zł), Wytwarzanie (EBITDA 191 mln zł) oraz Sprzedaż (EBITDA 380 mln zł)
  • Znaczący wzrost wolumenów w segmentach Dystrybucja i Sprzedaż
  • Łączne nakłady inwestycyjne osiągnęły 636 mln zł. Największy CAPEX zrealizowano w segmentach: Wytwarzanie (335 mln zł), Dystrybucja (262 mln zł) i Wydobycie (29 mln zł)
  • Wskaźnik długu netto/EBITDA na koniec I kwartału 2017 r.: 2,31x (spadek o 0,01x w porównaniu do wartości wskaźnika na dzień 31 grudnia 2016 r.)

(wszystkie dane za I kwartał 2017 r., dane skonsolidowane)

 – Skuteczne dostosowanie strategii do sprzyjających trendów rynkowych w obszarze zużycia energii elektrycznej i ciepła zaprocentowały osiągnięciem przez Grupę TAURON solidnych wyników operacyjnych i finansowych. Szczególnie mnie cieszy wysoki, 9-procentowy wzrost ilości energii sprzedawanej naszym klientom, co na konkurencyjnym rynku sprzedaży detalicznej energii jest dużym osiągnięciem. Jest to zasługa wysokiej jakości świadczonych przez nas usług oraz atrakcyjności oferty produktowej. Co ważne, wzrost wolumenu nie został okupiony pogorszeniem wyników tego segmentu – mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

 

– Wyniki Grupy TAURON osiągnięte w pierwszym kwartale należy uznać za satysfakcjonujące. Należy jednak wskazać, że pozytywny wpływ na raportowane wyniki miało rozwiązanie rezerwy związanej z projektem budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli w wysokości 190 mln zł, jak również ujęcie 75 mln zł przychodów finansowych z tytułu dodatnich różnic kursowych. Wstępnie zakładam, że w kolejnych kwartałach nie należy spodziewać się wystąpienia tak istotnych zdarzeń o charakterze jednorazowym, co powinno oznaczać większą stabilizację wyników rok do roku. Mówiąc o przyszłości musimy mieć na uwadze znaczące wyzwania stojące przed całym sektorem elektroenergetycznym: rosnące wymagania w zakresie regulacji jakościowej w obszarze dystrybucji (SAIDI, SAIFI, czas przyłączenia) oraz coraz wyższe obciążenia związane z kosztami CO2 oraz zauważalną presją na ceny węgla, co może negatywnie wpłynąć na wyniki obszaru wytwarzanie – mówi Marek Wadowski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. finansów.

Dane operacyjne

Dane operacyjne Tauron

W I kwartale 2017 r. produkcja węgla handlowego była wyższa o 25% w porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. i wyniosła 1,51 mln ton. Sprzedaż węgla kamiennego osiągnęła poziom 1,79 mln ton, na co wpłynęło również sprzedaż 276 tys. ton zapasu tego surowca. Na wyższy niż w 2016 r. wolumen wydobycia największy miał wpływ wzrost produkcji w funkcjonującym od stycznia 2016 r. w ramach Grupy TAURON, Zakładzie Górniczym Brzeszcze, lepsze niż w ubiegłym roku warunki górniczo-geologiczne oraz korzystniejszy układ ścian wydobywczych, skutkujący wyższą produkcją w każdym z zakładów górniczych Grupy TAURON.

W I kwartale 2017 r. obszar Wytwarzanie wyprodukował 4,89 TWh energii elektrycznej, tj. o 13,5% więcej w stosunku do ub. r. (4,31 TWh). Wyższa produkcja to konsekwencja przyjętej strategii handlowej w obszarze wytwarzania energii elektrycznej. Produkcja z odnawialnych źródeł energii osiągnęła poziom 0,33 TWh, tj. o 19,5% mniej w stosunku do ub. r., co wynikało z ograniczenia spalania biomasy (efekt bardzo niskich rynkowych cen zielonych certyfikatów).

Sprzedaż ciepła w I kwartale 2017 r. wyniosła 7,5 PJ, tj. o 9% więcej w stosunku do I kwartału ub. r., co wynikało z niższych temperatur zewnętrznych i wyższego zapotrzebowania odbiorców.

W segmencie Dystrybucja Grupa TAURON odnotowała wysoki, 4,5%, wzrost wolumenu, dostarczając klientom 13,3 TWh energii elektrycznej. Jest to efekt koniunktury gospodarczej i wyższego zużycia energii elektrycznej, zwłaszcza przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

Segment Sprzedaż zanotował 9% wzrost wolumenu sprzedaży detalicznej energii, co wynikało z przyjętej strategii handlowej, atrakcyjnej oferty produktowej i zwiększonego zapotrzebowania ze strony klientów.

Wyniki finansowe

wyniki finansowe Tauron

Przychody ze sprzedaży

W I kwartale 2017 r. Grupa TAURON osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 4,6 mld zł, tj. na poziomie zbliżonym do uzyskanego w analogicznym okresie 2016 r. Grupa uzyskała wyższe przychody ze sprzedaży usług dystrybucyjnych, węgla oraz ciepła i usług przemysłowych. Grupa uzyskała niższe przychody na sprzedaży energii elektrycznej oraz wycenie praw majątkowych (segment Wytwarzanie).

EBITDA i zysk netto

Grupa TAURON uzyskała EBITDA na poziomie 1 185 mln zł, co oznacza 36% wzrost w stosunku do ub. r. Na ten wynik pozytywnie wpłynęło rozwiązanie rezerwy dotyczącej projektu gazowo-parowego w Stalowej Woli w wysokości 190 mln zł. Największy udział w strukturze EBITDA miały tradycyjnie segmenty: Dystrybucja (51,2%), Sprzedaż (32,1%) i Wytwarzanie (16,1%). Grupa poprawiła wynik EBITDA w segmentach: Dystrybucja, Sprzedaż i Wydobycie.

Segment Dystrybucja odnotował poprawę wyników głównie za sprawą wyższego wolumenu sprzedanej usługi dystrybucyjnej.

Na znaczący wzrost EBITDA segmentu Sprzedaż istotny wpływ miało rozwiązanie rezerwy związanej z projektem bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli oraz korzystne warunki rynkowe, które przełożyły się na duży spadek kosztów umarzania zielonych certyfikatów.

Za poprawę wyniku segmentu Wydobycie odpowiada 25% wzrost wolumenu produkcji węgla handlowego.

Wynik EBITDA segmentu Wytwarzanie został utrzymany na stabilnym poziomie rok do roku.

Zysk netto Grupy TAURON w I kwartale 2017 r. wyniósł 641 mln zł, co jest rezultatem o blisko 98% lepszym niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Istotny wpływ na zysk netto miało ujęcie w I kwartale 2017 r. 75 mln zł przychodów finansowych dotyczących dodatnich różnic kursowych (rezultat zadłużenia denominowanego w euro.)

Inwestycje

W I kwartale 2017 r. nakłady inwestycyjne Grupy TAURON wyniosły 636 mln zł, co oznacza spadek o 2,7% w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. Największa część nakładów przypada na modernizację sieci dystrybucyjnej i budowę nowych przyłączy (231 mln zł) oraz budowę bloku o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III (282 mln zł). Planowane całkowite nakłady na budowę tej jednostki wynoszą ok. 6,2 mld zł, a blok zostanie przekazany do eksploatacji w listopadzie 2019 r.

Program Poprawy Efektywności

W I kwartale 2017 r. Program Poprawy Efektywności przyniósł efekty o łącznej wartości 145 mln zł. Oszczędności uzyskane od początku 2016 r. (w ramach trzeciego programu poprawy efektywności) stanowią już 48% łącznych oszczędności zaplanowanych na lata 2016-2018. Największy udział w osiągniętych oszczędnościach miały segmenty: Wytwarzanie, Dystrybucja i Wydobycie.

Zadłużenie i finansowanie

Na koniec marca 2017 r. zobowiązania finansowe netto Grupy TAURON wyniosły 8,4 mld zł, natomiast wskaźnik długu netto do EBITDA osiągnął poziom 2,31x.

Źródło: TAURON Polska Energia S.A.

Wpis został opublikowany 17 maja 2017 w następujących kategoriach: Brak kategorii, News, Odbiorcy - Rynek Energii i Gazu. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Partner działu

Newsletter

Warto zobaczyć