News » Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

14 Lut 2017 Możliwość komentowania Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego została wyłączona Share 'Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego' on Facebook Share 'Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego' on Email Share 'Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego' on Print Friendly

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego w sprawie przygotowania postępowania o generalną realizację inwestycji pod nazwą „Przyłączenie do sieci przesyłowej planowanych do wybudowania urządzeń i instalacji gazowych bloku parowo-gazowego w obiekcie elektrociepłowni Żerań”.

1. Organizator dialogu

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4.
Organizator dialogu technicznego jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. Konieczność budowy nowych gazociągów oraz obiektów gazowniczych czyni z naszej Spółki bardzo istotnego Inwestora na polskim rynku gazowym.

W związku z powyższym GAZ-SYSTEM S.A. dąży do budowania dobrych relacji z potencjalnymi Wykonawcami, poprzez zebranie ich doświadczeń, dobrych praktyk i zaimplementowanie ich w dokumentach przetargowych, tak aby urealnić cały proces inwestycyjny i zidentyfikować ewentualne ryzyka projektowe. Czyni to m.in. poprzez przedmiotowy dialog techniczny.

Uwaga! Niniejszy dialog techniczny nie jest postępowaniem przetargowym, a stanowi etap przygotowań do przyszłych postępowań zakupowych.

2.Podstawa prawna

Dialog prowadzony jest zgodnie z art. 31 a i b Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. Nr 2164, ze zm.) Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. informuje o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego w celu pozyskania informacji użytecznej przy przygotowaniu przedmiotowego zamówienia.

3. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem planowanego postępowania przetargowego będzie zawarcie umowy na realizacje inwestycji obejmującej:
a. budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 8,4MPa o długości ok. 10 km, relacji Rembelszczyzna – EC Żerań wraz z infrastrukturą towarzyszącą (min. Systemem ochrony katodowej)
b. budowę układu włączeniowego do Węzła Rembelszczyzna wraz układem śluzy nadawczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (min. Instalacją AKP, instalacją elektryczną),
c. zaprojektowanie, uzyskanie zgód administracyjnych i wykonanie ogrodzenia oraz systemu ochrony obiektowej dla działki 263/3 przyległej do istniejącego terenu Węzła Rembelszczyzna zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik nr 17 do OPZ,
d. budowę stacji gazowej w/c o przepustowości Q=160 000 m3/h wraz z układem śluzy odbiorczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (min. Instalacją AKP, instalacją elektryczną),
e. budowę przyłączy energetycznych,
f. aktualizację systemu nadzoru, wizualizacji i sterowania węzła Rembelszczyzna
o wszystkie nowe elementy węzła przesyłowo – regulacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem systemu ESD, kurków, zaworów regulacyjnych, pomiarów,
g. budowę dróg dojazdowych i zjazdów z dróg publicznych,
h. wykonanie nasadzeń zastępczych według zakresu zamieszczonego w załączniku nr 20 „zakres nasadzeń zastępczych w Lasach Miejskich oraz zapisów decyzji Pozwolenia na Budowę, przy zachowaniu i zgodnie z zasadami zawartymi w załączniku nr 21_zasady hodowli lasu. Nasadzenia te mają być zrealizowane w kompleksie leśnym miedzy ulicami Wałuszewska i Insurekcji w dzielnicy Białołęka nr działki 4/54 obręb 1704, 4-17-04.
i. uzyskanie ostatecznych decyzji Pozwoleń na Użytkowanie,
j. przekazanie całości inwestycji do eksploatacji.

4. Skrócona charakterystyka inwestycji

Dla części liniowej oraz obiektowej przygotowane zostały odrębne opracowania projektowe. Część prac realizowana będzie w bezpośredniej bliskości istniejącej infrastruktury gazowej wysokiego ciśnienia. Wykonawca zobowiązany będzie przy tym do stosowania specjalistycznych procedur oraz sposobu realizacji.

Część liniowa
Roboty stanowiące przedmiot zamówienia realizowane będą w terenie zurbanizowanym, na terenach uprzemysłowionych, a gazociąg w części liniowej na znacznej swojej długości zlokalizowany jest wzdłuż Kanału Żerańskiego. W wybranych przypadkach wymusza to stosowanie specjalistycznych rozwiązań oraz sposobów wykonania. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania z dokumentacją przetargową, w tym m.in.:
a) Projektem Organizacji Robót;
b) STWiORB;
c) Decyzją Środowiskową;
d) pozwoleniami wodno-prawnymi.
Realizacja inwestycji wymaga stosowania metod bezwykopowych, w tym mikrotuneling i HDD. Z uwagi na dotrzymanie terminu realizacji całego zamierzenia budowlanego należy rozpatrzeć równoległe w czasie wykonywanie kilku przejść metodami bezwykopowymi.
Realizacja części liniowej na terenie EC Żerań będzie wymagała współpracy z inwestycjami towarzyszącymi budowie bloku parowo-gazowego, co będzie się wiązało z ograniczeniami realizacyjnymi oraz etapowaniem inwestycji na terenie EC Żerań. Prace będą mogły być realizowane tylko w okresie letnim odnośnie części liniowej.
W przypadku nakładania się terminów obydwu inwestycji prace w zakresie budowy części liniowej gazociągu będą mogły być prowadzone tylko z wody. Szczegóły techniczne dotyczące realizacji tych prac umieszczono w dokumentacji projektowej.

Część obiektowa
Układ włączeniowy wraz z układem śluzy nadawczej pozwala na włączenie przedmiotowego gazociągu DN 500 do istniejącej instalacji technologicznej zlokalizowanej na terenie węzła Rembelszczyzna. Składają się z gazociągów technologicznych, rurociągów wydmuchowych, rurociągów azotu wraz z wymaganą armaturą i wyposażeniem technologicznym. W ramach układu włączeniowego wraz ze śluzą nadawczą konieczne będą do wykonania roboty w zakresie branż: technologicznej; architektoniczno-budowlanej; drogowej; urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych; sieci telekomunikacyjnej oraz AKPiA.
Stacja gazowa o przepustowości projektowej QD = 160 000 m3/h wraz ze śluzą odbiorczą zostanie zlokalizowana na terenie zakładu EC Żerań. Stacja będzie pełniła rolę pomiaru rozliczeniowego oraz regulacji strumienia gazu. W ramach swoich funkcji wypełniała będzie również pomiar jakościowy paliwa poprzez analizę chromatograficzną oraz pomiar punktu rosy.
W ramach stacji gazowej wraz ze śluzą odbiorczą konieczne będą do wykonania roboty w zakresie branż: technologicznej; architektoniczno-budowlanej (w tym dwa kontenery); drogowej; urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych; sieci telekomunikacyjnej oraz AKPiA.

5. Cel

Celem dialogu technicznego jest zebranie doświadczeń Wykonawców, tym samym skonfrontowanie potrzeb Zamawiającego z możliwościami realizacyjnymi Wykonawców.

Informacje przekazane przez Uczestników dialogu technicznego mogą być przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA wykorzystane przy formułowaniu opisu przedmiotu zamówienia, zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określenia warunków umowy.

Zamawiający w szczególności dąży do ustalenia jakie są rzeczywiste terminy zakończenia etapów oraz całej inwestycji w odniesieniu do doświadczenia ewentualnego Wykonawcy, jakie warunki realizacyjne powinny być przyjęte, aby bezpiecznie i w terminie zakończyć inwestycje, jakie są możliwości na przyspieszenie procesu inwestycyjnego.

Będziemy wdzięczni za przekazane nam przez Państwa – profesjonalistów na rynku Wykonawców inwestycji gazowych – informacje (w formie wypełnienia załączonej ankiety i/lub w formie uwag dodatkowych), które pozwolą nam zoptymalizować zarówno harmonogram inwestycji jak również sam proces udzielenia zamówienia.

6. Uczestnicy dialogu

Uczestnikami dialogu mogą być wszyscy Wykonawcy, zainteresowani pozyskaniem zamówienia o generalną realizację inwestycji, posiadający odpowiedni potencjał do realizacji zamówienia będącego przedmiotem dialogu i doświadczenie w realizacji podobnych inwestycji, o której mowa powyżej.

Przystąpienie Uczestnika do dialogu technicznego jest równoznaczne z udzieleniem bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji przez Organizatora w treści przyszłych specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów wynikających z procedur udzielania zamówień publicznych.

W sytuacji udostępnienia informacji zawierających tajemnicę handlowa, w każdym przypadku udostępniający powinien wnieść zastrzeżenie dotyczące niejawności danych.

7. Dialog

Aby wziąć udział w prowadzonym dialogu technicznym należy zapoznać się z zamieszczoną, w ogłoszeniu dialogu dokumentacją techniczną oraz wypełnić Ankietę stanowiącą załącznik do niniejszej Informacji i odesłać ją do Organizatora dialogu. Ankietę prosimy wypełnić w wersji elektronicznej – nie jest wymagane przekazywanie jej w wersji pisemnej.

Organizator dialogu zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Uczestników dialogu z prośbą o wyjaśnienie i/lub doprecyzowanie bądź rozszerzenie w formie pisemnej bądź ustnej zapisów zawartych w ankiecie.

Wypełnioną ankietę prosimy przesłać do Organizatora dialogu w terminie do 22 lutego 2017 r. na adres: adam.jankowski@gaz-system.pl

Informacje, które Państwo umieszczą w ankiecie, zostaną szczegółowo przeanalizowane i wykorzystane przy przygotowywaniu przetargu o generalną realizacje inwestycji pod nazwą „Przyłączenie do sieci przesyłowej planowanych do wybudowania urządzeń i instalacji gazowych bloku parowo-gazowego w obiekcie elektrociepłowni Żerań”.

8. Informacje ogólne

a) Dialog techniczny prowadzony jest w języku polskim.
b) Organizator dialogu nie przewiduje wynagrodzenia dla podmiotów uczestniczących w dialogu technicznym.
c) Dialog prowadzony jest w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

Załącznik 1. Dokumentacja projektowa: część 1część 2część 3, na którą składa się projekt budowlany i projekt wykonawczy

Załącznik 2. Ankieta

Źródło: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Wpis został opublikowany 14 Lut 2017 w następujących kategoriach: News, Odbiorcy - Rynek Energii i Gazu. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Partner działu

Newsletter

Warto zobaczyć